Články

Rok s GDPR a pohled do budoucna

Rok s GDPR a pohled do budoucna V posledním květnovém víkendu nenápadně uplynul rok od okamžiku, kdy v České republice a celé Evropské unii vstoupilo v účinnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR. Podívejme se, co nám poslední rok v tomto ohledu přinesl, a na závěr se zamyslíme, kam se bude vývoj ubírat dál.

Nezávislost soudů – kdo a proč ji má bránit, aneb kdo jsou ti útočníci

Nezávislost soudů – kdo a proč ji má bránit, aneb kdo jsou ti útočníci Na začátku letošního roku jsem byl poněkud rozptýlen hájením nezávislosti Nejvyššího správního soudu. Tato událost poskytla řadu příkladů k zamyšlení o nezávislosti soudů, kdo ji má bránit a kdo jsou ti útočníci?

Léčebné konopí z pohledu lékárenské praxe

Léčebné konopí z pohledu lékárenské praxe Alternativní medicína vzbuzuje napříč společností stále větší pozornost. Pacienti v ní často hledají východiska, která jim klasická léčba nepřináší. Mezi alternativní medicínu lze zařadit také užívání přípravků s konopím pro léčebné použití (dále také jako „konopí“).

Náležitosti výpovědi z nájmu bytu a změna závěti v podobě škrtů

Náležitosti výpovědi z nájmu bytu a změna závěti v podobě škrtů Po pěti letech účinnosti zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále „o.z.“), začíná Nejvyšší soud pravidelně zaujímat své výkladové postoje k nové civilní legislativě. Předmětem tohoto zamyšlení je kritická analýza dvou zdánlivě nesouvisejících rozhodnutí tuzemské nejvyšší soudní instance. Zároveň se jedná o dva právně relevantní příběhy, které snad mohou někomu zpříjemnit prosluněné letní dny.

Úvaha o hranici mezi střídavou a výlučnou péčí o nezletilé dítě

Úvaha o hranici mezi střídavou a výlučnou péčí o nezletilé dítě Mezi střídavou péčí a výlučnou péčí jednoho z rodičů se často rozhoduje ve složitých a dlouhých sporech mezi rodiči, kteří bojují dle svého tvrzení za své právo. V tomto článku jsem se zamyslela nad některými důvody, které k tomu rodiče mohou vést, a zda není na místě se podívat na tuto problematiku i z jiného úhlu pohledu.

Praktické tipy při řešení dopravních nehod a přestupků v ČR a v Rakousku

Praktické tipy při řešení dopravních nehod a přestupků v ČR a v Rakousku Nutno říci, že při své praxi v Rakousku řeším mnoho případů spojených s dopravními nehodami a přestupky, protože Češi často řídí rychle, špatně parkují, ale bohužel jsem řešil i případy mnohem závažnější, například nedbalostní zabití z dopravní nehody. Rád bych tedy poukázal i na to, jak tyto případy řeší rakouské orgány činné v trestním řízení.

Povinné zálohy a zastavení exekuce po třech letech v případě souběhu více exekucí

Povinné zálohy a zastavení exekuce po třech letech v případě souběhu více exekucí Ministryně spravedlnosti Marie Benešová předložila vládě na začátku června tohoto roku v pořadí již třetí znění souhrnné novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, která mj. zavádí povinné zastavování exekucí, u nichž po dobu posledních tří let nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti ve výši postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce a nebyl-li v ní po dobu posledních tří let zjištěn či zajištěn žádný majetek postižitelný v exekuci, který by postačoval alespoň ke krytí nákladů exekuce.

Judikatura

Res iudicata ve správním řízení

Právní zásada, podle níž není třeba rozhodovat znovu, pokud byla již jednou věc rozhodnuta (latinsky "res iudicata"), se uplatní ve správním řízení pouze v omezeném rozsahu, jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu z 30. ledna 2019, sp. zn II. ÚS 752/18.

Advokátní tajemství a prohlídka prostor

Advokát, který vykonává profesi v prostorech, v nichž byla provedena prohlídka, není ze zákona osobou, která k zasedání o nahrazení souhlasu ČAK musí být přizvána, ale podle Ústavního soudu by měl.

Poškozený nepřiznáním majetku

Věřitel dlužníka, který porušil povinnost učinit pravdivé prohlášení o majetku podle § 227 trestního zákoníku, má v trestním řízení postavení poškozeného.

Dobrovolnost plnění v exekuci

Pode Ústavního soudu dobrovolnému splnění povinnosti vymáhané v exekuci nebrání, pokud účastník po zaplacení vymáhané částky uplatní opravné prostředky.

K šikanózním žádostem o informace

Po žadateli o informace, který nehodlá uhradit náklady vyhledávání informací, je nelze vymáhat jako náhradu škody. Ústavní soud doporučuje, aby úřady v takovém případě výši nákladů nejdříve odhadly a práci zahájili až po zaplacení.

Nejčtenější články