Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18586 dokumentum

Meghasonlott kedély : Regény / Kelmenfy László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"»...Jobb nekem meghalni s menekülni kinlódásimtól... A halál? lehet-e sükeresben daczolni az üldöző sorssal, mint a halál által?...« Ezeket Andorral nemcsak jelen fájdalma mondatá; évek óta összeforrt már meghasonlott kedélyével, melly mindig a multat bonczolá, a jövővel tépelődött, s a jelenben soha sem tudta magát feltalálni..."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19006   2019-01-22

A XV. nemzetközi földtani kongresszus és afrikai tanulmányutam / Zsivny Viktor ; szerkesztő Ferenczi István

Geológia, földtörténet, Geokémia, ásványtan, Külföldi országok, városok
geológia, földtani képződmény, ásványlelőhely, konferencia, tanulmányút, Afrika, 1929

"1929 június 4-én Londonba utaztam, ahol főleg a British Museum of Natural History ásványtani gyüjteményét tanulmányoztam, megtekintettem ugyanezen intézet őslénytani gyüjteményét, továbbá a Museum of Practical Geology-ét. Húsz napi hajóút után, mely Afrika nyugati oldalán vitt délfelé, július 3-án érkeztem Cape Town-ba."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19005   2019-01-22

Tavaszi virágok / Pucz Antal

Klasszikus magyar irodalom, Klasszikus világirodalom, Antik irodalom
magyar irodalom, világirodalom

"Elfáradva, és veréjtékkel nedvesítve érkezett meg egy napi gyalog utazása után Nagy Nyir várossába Gyalufáról Szivesdi Pál, bőrökkel kereskedő, hogy az ő régi kedves barátját Fűzesit, a' Kalmárt, a' kit 25 esztendőktől fogva nem látott, véletlen jelenésével meglepje, és általölelje. Szép tavaszi estve volt..."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19004   2019-01-22

Rövid útmutatás a' magyar nyelv' taníttására / Csizmazia Sándor

Nyelvtan, helyesírás, Alaktan, mondattan, Tudománytörténet, Pedagógiai módszerek
magyar nyelv, nyelvi alaktan, szótan, nyelvújítás

"Két féle a' névmutató, meghatározó t. i. és határozatlan. Az elsőnek eredeti származását, - mint egyéb nyelvek is tselekeszik - a' név-mássai között kell keresnünk, Ott állanak «az», és «ez»; mellyekből lettek a' meghatározó névmutatók, az állat, ez értz 's a' t."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19003   2019-01-22

Könyvtári vagyonvédelem / Nagy Gergely

Könyvtárvezetés, könyvtárügy, Védelem, Műszerek, méréstechnika, Gyengeáramú elektrotechnika
könyvtár, intézményfenntartás, biztonsági szolgálat, rendészet, betörés elleni védelem, tűzvédelem, védőberendezés, biztonságtechnika

"Védelmi szempontból az épület kritikus pontjai a nyílászárók. Ezek alatt jellemzően az ajtókat és ablakokat értjük. Az ajtók feladata a terek elválasztása. A bejárati ajtók feladata az épület elválasztása a külvilágtól és a közlekedés biztosítása. Védelmi szempontból kiemelten fontos a bejárati ajtó helyes kiválasztása."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19002   2019-01-22

Sára története : Regény három kötetben / Beniczkyné Bajza Lenke

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Valóságos Rubens alak volt. Termete, arcza ama nagy müvész ecsetjére emlékeztetett. A magyar angol vérkeverék mindkét nemzet szép tulajdonságait összpontositá nála. Nemes bátorság, kecses szelidséggel párosulva volt kifejezve lényén. Széles váll, karcsu derék, melynek idomait fölségesen tünteté ki az angol szabásu testhez tapadó fekete ruha..."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19001   2019-01-21

Álmok álmodója / Asbóth János

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"A közönséges a nemes álmok csalódása után közönségessé válik. A gyönge, mely nemesebb, semhogy közönségessé váljék, összeroskad. Az erős és nemes erőt merít magából a csalódásból is. Magában az által hogy felismerte, felemelkedik önmaga fölé és ha elzártnak találja az útat, melyen haladt, bátran tekint körül új ösvény után..."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19000   2019-01-21

Aranyos Erzsike : Regény / Eugenie Marlitt ; fordító Kanya Emilia

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
német irodalom, ifjúsági irodalom, 19. sz.

"A fiatal leány tehát lejtve-lengve hópelyhek és zajló néptömegeken keresztül siet, és perczig sem kételkedem, hogy bár most vihartól körülüvöltve, a járda locskos kövezetén csak ugy, mint a dísztermek szőnyeges padlatán, édes-kedves mosolygással hajtaná meg magát, ha őt mint Ferber Erzsébet kisasszonyt az olvasónak bemutatnám."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18999   2019-01-21

Szív és élet : Beszélyek / Kanya Emilia

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"...Csakugyan sirkő volt; előtte vasrácscsal szegett hant, gazdagul felékitve szép élő virággal, repkénykoszorukkal, és a sirkövön ez egyszerü név: Teréz, egyéb semmi, sem czimer, sem dicsőitő emlékvers, csak ez egyszerü név, ez is csak ugy belevésve, minden aranyozás nélkül, hogy csupán a ráderengő fény segélyével lehetett elolvasni."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18998   2019-01-21

A júra kréta határ kérdéséről : Felső júra szimpózium, Szovjetunió 1967 / Fülöp József

Geológia, földtörténet
jura, kréta, földtörténeti kor, földtörténet, geológia, Magyarország

"A magyarországi tapasztalatok megitéléséhez mindenekelőtt utalnom kell arra az ősföldrajzi helyzetre, amelyben felső júra - alsó kréta képződményeink keletkeztek: a Tethys északi peremén, a Kárpáti geoszinklinális által közrefogott területen, szigetekkel tagolt tengervidék volt Magyarország területe."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18997   2019-01-21

A csokoládé : Életrendi és orvosi tekintetben = Dissertatio inauguralis medica de chocholata / Rhédey Antal

Művelődéstörténet, Életmód, egészség, betegség, Élelmiszerek, táplálkozás, Növénytan
kakaó, csokoládé, táplálkozástudomány, művelődéstörténet

"A kakao készitményei közöl orvosi használatra szolgál még a kakao olaj vagy vaj, és szappan. A kakaovaj lágyitó, bevonó, enyhitő tulajdonságánál fogva kiváltkép külsőleg használtatik, sebes ajkakra, csecsbimbókra, száj sebesülésekre, bőr hasadozásokra, cserepesedésékre, gyermekeknél az alfel kipállására..."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18996   2019-01-18

Jogfilozófia a múlt, a jelen és a jövő ölelésében / Varga Csaba

Jogtudomány általában, Társadalomfilozófia, Államjog, Politológia, Felsőfokú oktatás
jogtudomány, jogfilozófia, jogelmélet, összehasonlító jog, jogállam, rendszerváltás, jogászképzés, egyházi egyetem, Magyarország, ezredforduló, 20-21. sz.

"Még mindig az elején vagyunk annak, hogy egy a jövőnkig hatoló olyan programot felvessünk, megvitassunk és kidolgozzunk, ami politikai erőktől függetlenedve közösségi létezésünk minimumkondíciójává válik. Ennek nálunk nincs hagyománya, s különösen a mai rövidtávú siker-orientáltság légkörében nem is igen lenne közege."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18995   2019-01-18

A földtani kutatások gazdaságtanának terminológiai kézikönyve = Terminological handbook for economy of geologic prospecting / szerkesztő Horn János, Káli Zoltán

Geológia, földtörténet, Közgazdaságtan általában, Többnyelvű szakszótárak
földtani kutatás, gazdaságtan, terminológia, szaknyelv

"7. anyagfelhasználási normák: az egységnyi földtani kutató munkára tervezett anyag, üzemanyag és energiafelhasználás mértéke. Az ~nak korszerűeknek és műszakilag megalapozottaknak kell lenniük, meg kell felelniük a modern technika, technológia és termelésszervezés korszerű színvonalának."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18994   2019-01-18                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
[email protected]

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom