Novada ziņas Visas ziņas

dīķis
20.06.2019.

Paziņojums par paredzētās darbības Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Vai Jūsuprāt Mārupes novadā ir nepieciešams uzstādīt papildus fotoradarus?

Izvēles